2018: Wijzigingen op HR en arbeidsrechtelijk gebied

Minimumloon omhoog

Per 1 januari 2018 zijn het minimumloon en minimumjeugdloon omhoog gegaan. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt nu € 1.578,00 per maand (€ 364,15 per week / € 72,83 per dag). Daarnaast geldt het WML ook voor overuren, stuklonen en overeenkomsten van opdracht, bijvoorbeeld voor post- of pakketbezorgers. Werknemers moeten voor elk gewerkt (over)uur gemiddeld minimaal het minimumloon verdienen.

Ook moet de werkgever vanaf 1 januari 2018 vakantietoeslag betalen voor overwerk. Dit geldt ook voor eerder gemaakte overuren die niet zijn uitbetaald voor 1 januari 2018.

Meerlingenverlof

Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een twee- of meerling. Het totale verlof gaat omhoog van minimaal zestien weken naar minimaal twintig weken.

Het zwangerschapsverlof gaat in tussen tien en acht weken voor de dag na de uitgerekende datum. Na de bevalling heeft de werknemer nog steeds recht op minimaal tien weken bevallingsverlof.

No-risk polis omlaag naar 56 jaar

Werkgevers die vanaf 1 januari 2018 een arbeidsovereenkomst aangaan met mensen die dan 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Voorwaarde is dat de werkloosheid langer dan een jaar heeft geduurd en het UWV een WW-uitkering heeft toegekend. Op dit moment is de leeftijd van werknemer voor het gebruik kunnen maken van de compensatieregeling 63 jaar.

Transitievergoeding omhoog

Met ingang van 1 januari 2018 stijgt de maximale hoogte van de transitievergoeding van € 77.000 naar € 79.000 bruto, of een jaarsalaris als dit meer is.

AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd omhoog

De AOW-leeftijd is op 1 januari 2018 met drie maanden verhoogd naar 66 jaar. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

De pensioenrichtleeftijd gaat omhoog naar 68 jaar. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons eerdere blog over dit onderwerp.

Privacy

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie in werking. De AVG werkt direct door in alle lidstaten en geldt derhalve voor de gehele EU. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt.

De AVG legt veel meer verantwoordelijkheid bij organisaties om de privacy van consumenten te beschermen. Zo zullen bedrijven zelf een register moeten aanhouden van elke gegevensverwerking, krijgen consumenten er een aantal belangrijke privacyrechten bij en gaan de boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens significant omhoog. Bedrijven zullen tijdig de benodigde wijzigingen moeten implementeren in hun organisatie.