Download en stel lage WW-premie veilig!

In een recent blog informeerden we u over de WW-premiedifferentiatie die wordt ingevoerd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020. Werkgevers krijgen een korting van 5% op de WW-premie bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst.

Administratieve lastenverzwaring

Dit voordeel brengt echter een administratieve lastenverzwaring mee: de loonstrook dient te vermelden of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, een oproepovereenkomst, en of deze schriftelijk is overeengekomen. Daarnaast dient de werkgever in het bezit te zijn van een door beide partijen getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Aan deze laatste eis kunnen werkgevers veelal niet voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de werkgever als beleid hanteert eenzijdig schriftelijk te bevestigen dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet voor onbepaalde tijd of dat deze voortzetting stilzwijgend geschiedt.

Het opstellen van een nieuwe arbeidsovereenkomst kost de nodige tijd. Bovendien zijn werknemers wellicht huiverig een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen wat het, zeker voor grote werkgevers, lastig maakt een getekend exemplaar retour te ontvangen krijgen. Wij hebben daarom een one pager voor u opgesteld waarmee u enerzijds voldoet aan de voorwaarden voor de lage WW-premie en anderzijds de werknemer de zekerheid geeft dat de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven. Dit document zou u uw werknemers bijvoorbeeld ter ondertekening kunnen voorleggen bij de aankomende beoordelingsronde.

Beperkende bedingen

Indien met de werknemer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en/of een anti-ronselbeding is overeengekomen, is het raadzaam deze bedingen te herbevestigen ter voorkoming van discussies dat niet langer is voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste. In het document is hiervoor een optionele bepaling opgenomen.

Het document downloadt u via de volgende link: bevestiging arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Eric van Dam (evd@clintlegal.com / +31 20 820 0330)