Nieuwsflits! Hoge Raad: werkgever moet slapend dienstverband beëindigen

De Hoge Raad heeft zich zojuist uitgelaten over slapende dienstverbanden. Volgens de Hoge Raad dient een werkgever op grond van het beginsel van ‘goed werkgeverschap’ mee te werken met het voorstel van een werknemer tot beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, waarbij aan de werknemer een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding wordt toegekend.

Hoogte vergoeding

Voor de hoogte van die vergoeding dient niet te worden aangesloten bij de ‘Compensatieregeling bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid‘ van het UWV, aldus de Hoge Raad. De vergoeding hoeft echter niet hoger te zijn dan de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag na die waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen beëindigen.

Uitzondering medewerkingsplicht werkgever

De werkgever hoeft niet mee te werken met het verzoek van de werknemer indien de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Daarbij valt te denken aan het bestaan van reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer.

Wachten tot AOW-gerechtigde leeftijd, mag dat?

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, hebben geen recht op een transitievergoeding. Daar maken werkgevers in de praktijk gebruik van in de discussie over slapende dienstverbanden door tijd te rekken. De Hoge Raad steekt daar handig een stokje voor door expliciet te benoemen dat het gerechtvaardigd belang van de werkgever bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst niet kan zijn gelegen in de omstandigheid dat de werknemer op het moment dat hij zijn beëindigingsvoorstel doet, de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt.

De volledige beslissing van de Hoge Raad vindt u hier.

Eric van Dam (evd@clintlegal.com / +31 20 820 0330)