Nieuwsflits! Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid vervangt Regeling werktijdverkorting

Het kabinet heeft gisteravond de Regeling werktijdverkorting (“WTV”) ingetrokken. De coronavirus-uitbraak heeft namelijk geleid tot een overvloed aan WTV-aanvragen. De nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (“NOW”) vervangt de WTV.

De NOW ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Het indienen van een NOW-aanvraag zal via het UWV verlopen. De startdatum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

drie (3) maanden maximaal 90% tegemoetkoming loonkosten en minstens 20% omzetverlies

Op grond van de NOW kunnen werkgevers die tenminste 20% omzetverlies verwachten een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonkosten en gerelateerd aan het omzetverlies. Hieronder enkele voorbeelden:

  • 100% omzetverlies → 90% tegemoetkoming;
  • 50% omzetverlies → 45% tegemoetkoming;
  • 25% omzetverlies → 22,5% tegemoetkoming.

Het UWV verstrekt een voorschot van 80% van de in de aanvraag opgenomen tegemoetkoming. Op basis van de daadwerkelijke omzetdaling stelt het UWV achteraf de definitieve tegemoetkoming vast, waarbij het een accountantsverklaring kan verlangen.

De tegemoetkomingsperiode bedraagt drie (3) maanden en kan één keer worden verlengd voor een aanvullende periode van drie (3) maanden.

In de NOW-aanvraag committeert de werkgever zich gedurende de tegemoetkomingsperiode geen ontslag voor zijn werknemers aan te vragen op grond van bedrijfseconomische redenen.

NOW ook voor flexwerkers

Anders dan de WTV is de NOW ook van toepassing flexwerkers zoals oproep- en uitzendkrachten, mits zij niet worden ontslagen . Op deze wijze beschermt de NOW deze flexwerkers.

Volledige loondoorbetaling

Wij berichtten in ons vorige blog dat de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers bij toekenning van een WTV-vergunning verviel op grond van de nieuwe Regeling onwerkbaar weer die op 1 januari 2020 in werking is getreden. De berichtgeving vanuit de overheid dat werknemers weinig zouden merken van WTV en hun gebruikelijke loon zouden ontvangen was daarmee in strijd. Het kabinet lijkt deze ‘escape’ te hebben gedicht met de invoering van de NOW. Op grond van de NOW betalen werkgevers het loon van hun werknemers namelijk volledig door. Via voornoemd voorschot van het UWV worden zij hiervoor (gedeeltelijk) gecompenseerd.

Geen koppeling met WW-uitkering en geen werkverplichting

Anders dan bij de WTV het geval was, is de NOW niet gekoppeld aan de WW-uitkering van de werknemers. De tegemoetkoming op grond van de NOW gaat daarom niet ten koste van de door de werknemer opgebouwde WW-rechten.

Doorwerken, al dan niet vanuit huis, is geen voorwaarde voor de tegemoetkoming op grond van de NOW. Werkgevers en werknemers maken hier dus samen afspraken over.

En de Regeling WTV?

Het aanvragen van WTV is niet meer mogelijk. Ook voor omzetverlies wegens andere oorzaken dan het coronavirus zijn werkgevers aangewezen op de NOW.

Voor bestaande WTV-aanvragen zijn er drie (3) scenario’s:

  1. de WTV-vergunning is reeds verleend: de WTV-regeling geldt gedurende de vergunde periode. Verlenging gaat via de NOW;
  2. De WTV-aanvraag is afgewezen: een NOW-aanvraag is mogelijk;
  3. De WTV-aanvraag is ingediend maar nog niet afgehandeld: de aanvraag wordt beschouwd als NOW-aanvraag. Indieners krijgen een verzoek aanvullende gegevens aan te leveren.

Eric van Dam (evd@clintlegal.com / +31 20 820 0330)