NOW-update: spelregels verruimd

Afgelopen week heeft minister Koolmees de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de verruiming van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (“NOW”) bij concerns.

Verruiming

In het kort komt de NOW erop neer dat bedrijven die gedurende drie (3) maanden minstens 20% omzetverlies lijden, gedurende de maanden april, mei en juni 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

Uitgangspunt van de NOW is dat bij een grotere samenstelling van rechtspersonen, zoals een concern in de zin van de wet, de omzetdaling van de gehele groep als basis dient. Onder de bestaande NOW regeling was het niet mogelijk per individuele werkmaatschappij met een eigen rechtspersoonlijkheid een aparte NOW aanvraag in te dienen gebaseerd op alleen de omzetdaling van die werkmaatschappij.

Het kabinet heeft de regeling op dit punt versoepeld.

Indien bij een werkmaatschappij (als onderdeel van een concern) sprake is van 20% of meer omzetdaling, ook als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling, kan deze werkmaatschappij toch een NOW aanvraag indienen. Voor concerns die een omzetdaling van 20% of meer hebben geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Hierbij gelden echter wel de volgende voorwaarden:

  1. de concerns moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
  2. een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers moet een akkoord hebben met de belanghebbende vakbonden, of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers (zoals een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging), over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij een werkmaatschappij met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers;
  3. Concerns met een personeel-bv moeten altijd uitgaan van de omzetdaling op concernniveau;
  4. Aan nader uit te werken auditvoorschriften zal moeten worden voldaan.

Ingangsdatum

Deze verruimingsregels zijn per direct van toepassing.

Verlenging NOW

De regering zal voor 31 mei 2020 besluiten of en zo ja de NOW-regeling voor een periode van drie maanden (tot en met augustus 2020) zal worden verlengd. Aanvullende voorwaarden ten aanzien van omzetverlies, de hoogte van de subsidie en het te compenseren salaris zijn in dat geval goed denkbaar.

Dennis Veldhuizen (dv@clintlegal.com / +31 20 820 0330)