Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar Tweede Kamer

Minister Koolmees heeft op 9 november 2018 het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (“WAB”) aan de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van de WAB is het verbeteren van de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. In een eerder blog hebben we de kernpunten van de WAB uiteengezet. Het wetsvoorstel WAB is grotendeels gelijk aan het concept-wetsvoorstel. De kernpunten zoals weergegeven in dit eerdere blog zijn niet gewijzigd en daarom verwijzen we hiervoor naar ons eerdere blog.

Advies Raad van State

De Afdeling advisering van de Raad van State (“Raad van State”) heeft advies uitgebracht over de WAB. In haar advies is de Raad van State erg kritisch over de WAB. De voorgestelde maatregelen in de WAB zorgen er niet voor dat de verschillen tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten verdwijnen of drastisch verminderen. De Raad van State vindt dat een meer fundamentele en brede aanpak van het arbeidsrecht nodig is. Over bepaalde maatregelen is de Raad van State uitgesproken negatief. Zo adviseert de Raad van State om de maatregelen voor payrolling en de introductie van de verlengde proeftijd niet in de huidige vorm in het wetsvoorstel op te nemen, omdat het volgens de Raad van State onwaarschijnlijk is dat deze maatregelen effectief zullen zijn.

Wetsvoorstel WAB

Het wetsvoorstel WAB is grotendeels gelijk aan het concept-wetsvoorstel. Het advies van de Raad van State om de voorgestelde maatregelen voor payrolling en de introductie van de verlengde proeftijd aan te passen is niet opgevolgd. Minister Koolmees geeft in reactie op het advies van de Raad van State aan dat de voorgestelde maatregelen in de WAB inderdaad niet voldoende zijn de om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Minister Koolmees licht vervolgens toe dat de maatregelen uit de WAB dan ook niet op zichzelf staan, maar deel uitmaken van een breder pakket aan maatregelen die beogen de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Overige pakket aan maatregelen

Zo zijn er momenteel maatregelen in voorbereiding om de complexe problematiek rondom de positie van de zelfstandigen te verduidelijken en wil het kabinet maatregelen treffen die de knelpunten die werkgevers ervaren op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid weg te nemen.

Daarnaast wordt een onafhankelijke commissie ingesteld om onderzoek te doen en advies te geven over de regulering van werk in de toekomst. Hieronder valt ook robotisering en platformisering. De commissie onderzoekt hoe werk er in de toekomst uit gaat zien en met wat voor wetten en regelgeving de overheid daar het beste bij kan aansluiten. Enkele specifieke vragen die aan de commissie zijn voorgelegd zijn: i) of de aanpassing van de definitie van de uitzendovereenkomst wenselijk is en ii) of er een alternatief is voor het maken van onderscheid tussen werknemer en zelfstandige in het arbeidsrecht. De commissie rapporteert uiterlijk 1 november 2019 haar advies.

De WAB moet nog worden aangenomen door de Tweede Kamer en Eerste Kamer. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet is 1 januari 2020. Wij houden u op de hoogte.

Anneke Pelser (ap@clintlegal.com / +31 20 820 0330)