Negen weken extra betaald ouderschapsverlof

Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof, die op 2 augustus 2022 in werking zal treden. Doel van het wetsvoorstel is werkende ouders meer mogelijkheden te bieden om werk en zorgtaken beter te verdelen. Daarmee beoogt het wetsvoorstel de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergroten en een betere balans te creëren tussen werk en privé.

Ouders hebben op dit moment reeds recht op 26 weken ouderschapsverlof per ouder gedurende de eerste acht levensjaren van het kind. Na inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof worden beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor negen weken gedeeltelijk doorbetaald. Ouders die van deze regeling gebruik willen maken, kunnen bij het UWV een uitkering aanvragen ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon).

De extra negen weken van de Wet betaald ouderschapsverlof komen bovenop de reeds bestaande zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en de zes weken geboorteverlof voor de partner.

Ook ouders die vóór 2 augustus 2022 een kind krijgen, kunnen gebruik maken van dit nieuwe betaald ouderschapsverlof. Voorwaarde is dat op 2 augustus 2022:

  1. het kind jonger dan één jaar is;
  2. beide ouders werknemer zijn; en
  3. de ouders nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof (26 maal de arbeidsduur per week) hebben opgenomen.

Het wetsvoorstel alsmede de Memorie van Toelichting zijn hier in te zien.

Eric van Dam (evd@clintlegal.com / +31 20 820 0330)