Wetsvoorstel inzake coronapas werkvloer naar Tweede Kamer

Gisteravond is het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen aan de Tweede Kamer gestuurd. Op basis van dit wetsvoorstel wordt het mogelijk voor werkgevers om in sommige gevallen van werknemers, zzp’ers en vrijwilligers een “coronatoegangsbewijs” te eisen. Dit wetsvoorstel, waarover wij berichtten in een eerder blog, moet bijdragen aan het terugdringen van de explosief stijgende besmettingscijfers van het coronavirus de afgelopen weken.

Sancties bij weigeren tonen coronatoegangsbewijs

Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat de werkgever ook sanctiemogelijkheden krijgt voor het geval de werknemer niet meewerkt aan de verplichting tot het tonen van het coronatoegangsbewijs. Volgens de regering dienen werkgever en werknemer “in het kader van het goed werkgeverschap en het goed werknemerschap” in dat geval gezamenlijk tot een passende oplossing proberen te komen. Daarbij kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan het tijdelijk verrichten van de werkzaamheden in aangepaste vorm of het tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden.

Wanneer dat echter geen uitkomst biedt, dan mag de werkgever de werknemer de toegang tot de arbeidsplaats ontzeggen. In dat geval is het de vraag of de werknemer zijn recht op loon behoudt. De regering overweegt daarbij dat indien het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen, dit niet langer voor rekening van de werkgever komt. Dat is volgens de regering het geval wanneer de werknemer die weigert een coronatoegangsbewijs te tonen, geen opvolging geeft aan redelijke instructies van de werkgever of in redelijkheid een voorstel van de werkgever niet had mogen weigeren. Bij die beoordeling is een belangrijke factor de mogelijkheid voor de werknemer om zich te laten testen om een coronatoegangsbewijs te verkrijgen, en of dit gelet op de frequentie en concrete testmogelijkheden voor de werknemer redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Ontslag als ultimum remedium

De regering gaat echter nog een stap verder en stelt in het wetsvoorstel dat als werkgever en de werknemer samen niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing komen, de werkgever er, als ultimum remedium, voor kan kiezen de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Wij houden u uiteraard op hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van dit wetsvoorstel.

Eric van Dam (evd@clintlegal.com / +31 20 820 0330)